Contingut del màster

Published in Informació general

L'objectiu principal del màster és desenvolupar els coneixements i competències necessàries que, amb una orientació multidisciplinar, permetin a l'estudiant exercir com a professional en l'àmbit de la gestió pública, o dedicar-se a la recerca sobre aquests temes. Les sortides professionals del màster s'ubiquen principalment a l'àmbit públic i para-públic: institucions de recerca i docents, administracions públiques, empreses públiques, empreses privades que treballen pel sector públic a través de la provisió de tot tipus, organitzacions no governamentals, partits polítics, institucions polítiques, unitats i gabinets d’anàlisi, consultories, etc.

 

Mòduls  ECTS
Economia del Sector Públic 10 (OB)
Anàlisi i Gestió de Polítiques Públiques 10 (OB)
Instruments d'Administració i Gestió Pública 10 (OB)
Organització, Recursos Humans i Gestió 10 (OB)
Metodologia de Recerca         10 (OP)
Pràctiques Externes 10 (OP)
Treball de Fi de Màster 10 (OB)

 

 

 

 

Economia del Sector Públic (Programa)  (Horaris)

Aquest mòdul pretén, en primer lloc, estudiar els fonaments econòmics per a la intervenció del sector públic en l'economia i els instruments d'intervenció, tant des d'una perspectiva normativa com positiva, amb especial referència a l'anàlisi de la despesa pública. A partir d'aquestes bases teòriques, el mòdul posa l'èmfasi en l'anàlisi de les actuacions de despesa, com ara la sanitat, l'ensenyament, les pensions, etc., amb il·lustracions sobre el cas espanyol i el dels països de la OCDE. En segon lloc es busca analitzar les relacions entre agents econòmics. Des d’una perspectiva aplicada s’estudia les relacions entre l’oferta i la demanda, així com les estructures de costos i de competència. Finalment, es pretén entendre els problemes als quals s'enfronta el sector públic per finançar les seves polítiques de despesa. Analitzar els diferents instruments de finançament del sector públic des de la perspectiva de l'economia pública: Els aspectes més bàsics de l'economia de la imposició; els aspectes econòmics dels impostos, tant en la vessant teòrica com en referència al sistema impositiu espanyol i les alternatives i els efectes del finançament de les hisendes descentralitzades, fent especial referència al cas de les hisendes autonòmiques i locals a Espanya.

 

Anàlisi i gestió de Polítiques Públiques (Programa i horaris) (OB, 10 ECTS)

En aquest mòdul s'estudien els principals models teòrics i metodològics de l'anàlisi i la gestió de les polítiques públiques, i s'aprofundeix en la seva aplicació en l'abordatge de problemes socials i polítics complexos. Es posa especial èmfasi en la comprensió i la capacitat d'anàlisi dels processos d'emergència, elaboració i avaluació de les polítiques públiques en entorns organitzatius de xarxa en l'àmbit de la política i de la gestió.
Aquesta comprensió i capacitat d'anàlisi es construiran també com fonament de la capacitat d'assessorament en els processos polítics.

 

Organització, recursos humans i gestió  (Programa i horaris) (OB, 10 ECTS)

En aquest mòdul es pretén, en primer lloc, introduir als participants en els conceptes i les tècniques d’anàlisi de la gestió pública. Es busca definir, en les dimensions teòrica i pràctica, els diferents àmbits bàsics de la gestió pública: les estructures administratives, l'anàlisi de procediments, la gestió dels recursos humans, els sistemes d'informació i control i el canvi organitzatiu, i introduir alhora àmbits emergents a la gestió pública com ara els paradigmes de la gestió de la qualitat o el govern electrònic. En segon lloc, es pretén facilitar als participants els conceptes i les eines vinculades a la denominada funció de personal a les organitzacions públiques. Combinant una aproximació conceptual i analítica amb una d’aplicada centrada en els principals instruments de gestió dels recursos humans s’estudia: La conceptualització de la realitat de la funció de personal a diferents organitzacions públiques i de les dinàmiques que la caracteritzen; el plantejament d’una visió estratègica de la gestió dels recursos humans; el desenvolupament d’una visió integrada dels principals àmbits o subsistemes de gestió de recursos humans; el coneixement i l’anàlisi dels instruments de gestió més habituals als diferents àmbits, destacant el seu potencial i les seves limitacions. En tercer lloc, es pretén desenvolupar el coneixement sobre la base jurídica de l’activitat pública. L'objectiu es realitzar una aproximació analítica al dret públic, estudiant d'una banda, els aspectesconceptuals i de formació històrica d'aquesta disciplina i les seves fonts jurídiques específiques, principalment el reglament; i, d'altra banda, l'estructura de les administracions públiques i els principis jurídics que regeixen la seva organització i funcionament intern.

 

Instruments d’administració i gestió pública  (Programa i horaris) (OB, 10 ECTS)  - Sessions del mòdul

En aquest mòdul es pretén, en primer lloc, assolir un coneixement operatiu sobre els principals instruments de gestió econòmica en l'administració pública: pressupostació, comptabilitat, contractació i compres. En segon lloc, es té per objectiu assolir un coneixement operatiu sobre les eines estadístiques més útils en la gestió pública. En tercer lloc es busca adquirir coneixements bàsics sobre habilitats directives i
negociació. Finalment, es pretén adquirir coneixements sobre els instruments de gestió de la qualitat.

 

Metodologia de recerca (Programa i horaris) (OP, 10 ECTS) 

Aquest mòdul és optatiu. S’hi estudien i apliquen les principals tècniques de recollida i d’anàlisi de dades que són de més utilitat en la recerca en ciències socials. S’hi treballen tant tècniques quantitatives com qualitatives, no amb ànim d’exhaustivitat, sinó amb una aproximació selectiva a les tècniques que trobaran de manera més habitual en les principals publicacions d’aquest àmbit.

 

Pràctiques externes (OP, 10 ECTS)
Aquest mòdul és optatiu. Pretén facilitar i proporcionar una oportunitat als estudiants per a entrar en contacte amb alguns dels entorns laborals professionals en els que pot ser útil la formació rebuda. Es busca que posin en pràctica els coneixements adquirits en el màster, que coneguin amb la pròpia experiència el funcionament d’una organització pública o para-pública i que puguin contrastar teoria i pràctica.

 

Treball de Fi de Màster (OB, 10 ECTS) 
El Treball Final de Màster (TMF) és un treball de recerca que ha d’aprofundir en algun aspecte tractat en algun dels mòduls temàtics cursats en el màster. L’objectiu és desenvolupar algun tema de gestió pública rellevant des d’un punt de vista analític i empíric. El treball pot adoptar tres modalitats principals: treball de recerca; informe de consultoria; i projecte de recerca doctoral.

 

 

Guia per a l'elaboració del TFM