Objectius i perfil de formació / Competències a assolir

Published in Informació general

Objectius i perfil de formació

 

L'objectiu principal del màster és desenvolupar els coneixements i competències necessàries que, amb una orientació multidisciplinar, permetin a l'estudiant exercir com a professional en l'àmbit de la gestió pública, o dedicar-se a la recerca sobre aquests temes. Les sortides professionals del màster s'ubiquen principalment a l'àmbit públic i para-públic: institucions de recerca i docents, administracions públiques, empreses públiques, empreses privades que treballen pel sector públic a través de la provisió de tot tipus, organitzacions no governamentals, partits polítics, institucions polítiques, unitats i gabinets d’anàlisi, consultories, etc.

 

 

 

 

El Màster en Gestió Pública pretén aconseguir que els seus estudiants siguin capaços de:

 

• Analitzar de manera crítica els problemes socials i polítics

• Analitzar problemàtiques socials i polítiques reals -diverses i complexes

• Aplicar els coneixements adquirits a casos pràctics

• Avaluar processos d'intervenció en la realitat social i política

• Demostrar habilitats d'organització eficient i eficaç del propi temps

• Desenvolupar capacitat d'autoaprenentatge que permeti adreçar problemàtiques en entorns diversos

• Dissenyar processos d'intervenció en situacions i problemàtiques socials i polítiques específiques

• Identificar i comprendre fenòmens socials i polítics complexos

• Presentar de manera constructiva i efectiva continguts complexos i propostes d'actuació

• Treballar en equip, sabent identificant el rol on se sent més còmode; treballar en entorns diversos

• Entendre i relacionar conceptes, teories i metodologies que, provinents de diverses disciplines, són útils en l'exercici de la gestió pública

 

Específicament, en l’orientació de recerca, els estudiants seran capaços de:

 

• Definir objectes d'estudi.

• Desenvolupar la capacitat de plantejar preguntes de recerca rellevants (teòricament o empírica).

• Dissenyar una metodologia d'anàlisi correcta per respondre aquestes preguntes.

• Portar a terme l'anàlisi i de respondre a les preguntes de manera efectiva.